Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Reklames en garanties

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aansprakelijkheid

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
 3. Dag: kalenderdag.
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 10. Levering: het moment waarop de te leveren producten op de locatie van de consument aankomen dan wel het moment waarop de te leveren producten feitelijk ter beschikking staan van de consument.
 11. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door 050solar uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn.
 12. Bescheiden: alle door de consument aan 050solar ter beschikking gestelde en/of alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door 050solar vervaardigde (schriftelijke) stukken, daaronder mede begrepen tekeningen, vergunningen, rapporten, berekeningen, digitale bestanden en andere gegevensdragers.
 13. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 14. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

050Solar 

Friesestraatweg 215

3’de verdieping Unit 4

9743 AD  Groningen

Telefoonnummer: 06-53385460

E-mail: info@050solar.nl

KVK: 70612862

BTW: NL1285.11.023.B.01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten-voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs exclusief belastingen,
 • de eventuele kosten van verzending,
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn,
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht,
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst,
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert,
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel,
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is,
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen,
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten,
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen,
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie,

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan.
 • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
 • De informatie over garanties en bestaande service na aankoop.
 • De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.
 • De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 • Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de leverancier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst. 

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
 • die snel kunnen bederven of verouderen.
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.
 • Voor losse kranten en tijdschriften.
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
       3.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor            diensten:
 • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode.
 • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.
 • betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn uitgedrukt in euro's tenzij anders aangegeven en exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders is aangegeven.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 7. De prijzen zijn levering van de producten gelden zonder plaatsing of montage en levering aan huis tot aan de stoep. Tenzij anders vermeld in de offerte/factuur.

 

Artikel 10 - Reclames en Garanties

 1. 050solar verleent met betrekking tot de door haar geleverde – maar niet door haar vervaardigde – zaken, slechts die garantie die door de desbetreffende toeleverancier(s) ter zake aan 050solar is verstrekt (“fabrieksgarantie”). Fabrieksgaranties worden uitsluitend verstrekt door de fabrikant en niet door 050solar.
 2. Fabrieksgaranties kunnen alleen in behandeling worden genomen als de montagehandleiding van de fabrikant strikt zijn opgevolgd en de gebreken door de consument schriftelijk en volgens de geldende garantie- procedure aan 050solar zijn gemeld binnen de gestelde termijn van 8 dagen.
 3. Reparatie of vervanging van (delen van) de producten leidt nooit tot verlenging van de fabriekstermijn, de oorspronkelijke fabrieksgarantie termijn blijft van toepassing.
 4. Garantieverlengingen en -uitbreidingen worden uitsluitend door de fabrikant en niet door 050solar verstrekt.
 5. Indien een toeleverancier van 050solar op geleverde of te verwerken zaken, onderdelen of constructies een verdergaande garantie geeft dan voor de consument uit de overeenkomst met 050solar voortvloeit, wordt die verdergaande garantie eveneens geacht te zijn geleverd aan de consument. De levering van bedoelde verdergaande rechten vindt plaats door het aangaan van de overeenkomst waarvan deze voorwaarden onderdeel zijn. 050solar is verplicht de consument schriftelijk van die verdergaande garantie in kennis te stellen.
 6. De consument is verplicht terstond na de levering van de zaken, een grondige inspectie uit te voeren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, dit onverwijld schriftelijk aan 050solar te melden. Bij de aanspraak op de garantie dient de originele factuur te worden overlegd. 
 7. Indien de consument 050solar niet binnen acht (8) dagen na levering schriftelijk wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de consument geacht met de staat waarin de zaken zijn (op)geleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
 8. Garantie aanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de consument niet op. 
 9. Niet zichtbare gebreken dient de consument binnen veertien (14) dagen nadat de gebreken geconstateerd zijn of redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden, schriftelijk te melden aan 050solar. Reclames ter zake niet zichtbare gebreken kunnen nimmer later dan zes (12) maanden na levering ingediend worden.
 10. Consument dient 050solar in de gelegenheid te stellen ingediende reclames te controleren en te onderzoeken.
 11. Indien de reclame naar het oordeel van 050solar gegrond is, en tijdig en op de juiste wijze is ingediend, zal 050solar hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken, hetzij zorgdragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen, een en ander naar keuze van 050solar.
 12. Op door 050solar geleverde zaken wordt uitsluitend fabrieksgarantie gegeven voor de door de fabrikant van deze zaken vastgestelde periode.
 13. Zaken die in opdracht van de consument op maat worden gemaakt en door 050solar worden geleverd kunnen niet aan 050solar worden geretourneerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door 050solar wordt aangegeven.
 14. De consument verliest diens (garantie)rechten jegens 050solar, is aansprakelijkheid voor alle schade en vrijwaart 050solar tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
 • Aan het door 050solar uitgevoerde werk en/of geleverde zaken andere of zwaardere eisen zijn gesteld dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend was.
 • Voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen of aanwijzingen van 050solar strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de consument.
 • Voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers, bescheiden e.d. die door of namens de consument aan 050solar zijn verschaft en/of voorgeschreven.
 • Voormelde schade is ontstaan doordat de consument zelf of een derde in opdracht van de consument reparaties of andere bewerkingen c.q. werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 050solar.
 • Schade aan (delen van) de producten door brand, ontploffing, overstroming, lekkage, directe en indirecte blikseminslag, aardbevingen, oproer, dieren, hagel, windhozen, wervelstromen, kortsluiting, verkeerd gebruik, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden, contact met chemische gassen of vloeistoffen, vandalisme, diefstal, molest en/of het aangebracht hebben van veranderingen aan de producten.

  Artikel 11 - Levering en uitvoering

  1. Indien de levering van producten geschiedt aan een door de consument opgegeven adres, dient de consument er voor te zorgen dat de locatie waar de producten moeten worden afgeleverd goed bereikbaar en berijdbaar is voor het vervoer c.q. aanvoer van de producten.
  2. Indien 050solar gegevens behoeft van de consument in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument alle benodigde gegevens aan 050solar ter beschikking heeft gesteld.
  3. Indien 050solar een termijn voor levering of de uitvoering van de overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de consument 050solar derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 050solar dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
  4. Bij levering of uitvoering van werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering respectievelijk elke fase als een afzonderlijk transactie beschouwd en kan door 050solar per transactie worden gefactureerd.
  5. Het risico betreffende de geleverde producten gaat over op de consument op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren producten op de locatie van de consument aankomen dan wel het moment waarop de te leveren producten feitelijk ter beschikking staan van de consument.
  6. De consument is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
  7. Indien het niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten dan wel de zaken aan de consument te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de consument, behoudt 050solar zicht het recht voor die producten voor rekening en risico van de consument op te (doen) slaan. Na opslag geldt een termijn van één (1) maand waarbinnen de consument 050solar in staat zal stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten dan wel de producten alsnog te leveren. Een en ander, tenzij 050solar uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
  8. Indien de consument ook na verloop van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, verkeert de consument van rechtswege in verzuim en heeft 050solar het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 050solar is in voorkomend geval gerechtigd de zaken aan derden te verkopen of voor de uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken alsmede de reeds vervaardigde Bescheiden te vernietigen.
  9. Het voorafgaande laat de verplichting van de consument de overeengekomen, bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.
  10. 050solar is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de consument - vooruitbetaling of zekerheid van de consument te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.
  11. 050solar behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de opdracht voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.
  12. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retour-zending zijn voor rekening van de ondernemer.
  13. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

   

  Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

  Opzegging

  1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

  Verlenging

  1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
  2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
  4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

   Duur

  1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

   

  Artikel 13 - Betaling

   Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt levering uitsluitend onder volledige vooruitbetaling van het  overeengekomen bedrag.

  1. Eerst na de opdrachtverstrekking ontvangt de consument een factuur van 050solar.
  2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn, doch in ieder geval voor levering, op een door 050solar aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
  3. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, verkeert de consument van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
  4. De consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke 050solar maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de consument. In dat geval is de consument een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00 (zegge: honderdvijftig euro. Indien de werkelijk door 050solar gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
  5. Indien de consument niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is 050solar bevoegd de nakoming van de jegens de consument aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien 050solar het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.
  6. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de consument zijn de vorderingen van 050solar en de verplichtingen van de consument jegens 050solar onmiddellijk opeisbaar.
  7. Door de consument gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de consument dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  8. 050solar is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
  9. Indien met consument meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met 050solar gesloten overeenkomst.
  10. Indien de consument, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op 050solar heeft, dan ziet de consument af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de consument (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

    

  Artikel 14 - Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

   

  Artikel 15 - Geschillen

  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
  2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

   

  Artikel 16 - Aansprakelijkheid

  1. 050solar is niet aansprakelijk voor schade anders dan met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. De wettelijke aansprakelijkheid, contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag van de door koper aan 050solar voor het product of de dienst betaalde prijs.
  2. 050solar aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens consument voor; schade door een gebrek of tekortkoming aan producten en/of diensten die door 050solar binnen een redelijke periode zijn vervangen of hersteld; indirecte schade of zuivere vermogensschade zoals gederfde omzet en winst; schade die voorkomen had kunnen worden door adviezen en instructies van 050solar op te volgen; schade die is veroorzaakt doordat 050solar gebruik heeft gemaakt van door de consument gespecificeerde of aangeleverde materialen en/of gehandeld heeft in overeenstemming met de aanwijzingen van de consument;
  3. De consument vrijwaart 050solar tegen eventuele aanspraken van derden waaronder begrepen de eigenaar van het pand, verbandhoudende met het installeren van de apparatuur, werking en aanwezigheid van de apparatuur.
  4. 050solar is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door 050solar geadviseerde installatiebedrijf voor het zonne-energie systeem. 
  5. 050solar is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door ondeskundig installeren van het zonne-energie systeem door consument zelf of door een derde partij welke is ingehuurd door consument. 

   

  Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.